Dziś nadal politycznie

This entry was posted by poniedziałek, 31 Październik, 2011
Przeczytaj resztę wpisu

Dziś na blogu na­dal bar­dzo politycznie.

Po­li­tyczny świat Pol­ski się zmie­nia. Tym sa­mym wpływa na re­alia naj­mniej­szych na­wet miast i wsi w Pol­sce. Kutno nie jest, więc żadną, przy­sło­wiową nie­mal, ?zie­loną wy­spą?. Ani w ob­rę­bie polityki, ani go­spo­darki. Warto, więc wy­cią­gać wnio­ski z tego, co dzieje się w kraju i cze­kać na lo­kalne ?od­pry­ski? tych wy­da­rzeń. Jak mówi stare przy­sło­wie, tam gdzie drwa rą­bią, tam i wióry lecą. (be.es)

Print Friendly

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.